การขออนุญาตทำลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอดถอนหลักหมายเขตที่ดินหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่

วิดีทัศน์

โครงการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network


RTK GNSS Network กรมที่ดิน


ขั้นตอนและข้อควรระวังเกี่ยวกับการรังวัด RTK GNSS Network