ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดและทำแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียดแปลงที่ดินโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งในระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม พ.ศ.๒๕๔๒

วิดีทัศน์

ขั้นตอนและข้อควรระวังเกี่ยวกับการรังวัด RTK GNSS Network

RTK GNSS Network กรมที่ดิน

เทคโนโลยี RTK GNSS Network ของกรมที่ดิน

RTK GNSS Network กรมที่ดิน เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาประเทศไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network


RTK GNSS Network กรมที่ดิน