ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการสร้างและการใช้ระวางแผนที่ พ.ศ.๒๕๔๗

วิดีทัศน์

โครงการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network


RTK GNSS Network กรมที่ดิน


ขั้นตอนและข้อควรระวังเกี่ยวกับการรังวัด RTK GNSS Network