ภาพรวมพื้นที่ประกาศทำการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยกรมที่ดิน ณ ปัจจุบัน

วิดีทัศน์

โครงการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network


RTK GNSS Network กรมที่ดิน


ขั้นตอนและข้อควรระวังเกี่ยวกับการรังวัด RTK GNSS Network