ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง กำหนดพื้นที่ทำการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิดีทัศน์

โครงการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network


RTK GNSS Network กรมที่ดิน


ขั้นตอนและข้อควรระวังเกี่ยวกับการรังวัด RTK GNSS Network