งานรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
(RTK GNSS Network)
Department Of Land
Login

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Download วิธีใช้งาน เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม Rover ของ CHC รุ่น i80 คุณสมบัติและวิธีการทำงานของ CHC i80 ความรู้เกี่ยวกับระบบดาวเทียมบอกตำแหน่ง และ RTK GNSS Network รวมทั้งคำอธิบายระเบียบ ปี พ.ศ. 2558 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย พ.ศ.2558 ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 6 การรังวัดออกโฉนด การ Export จาก Trimble TSC2 การใช้ Trimble5700 ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสต์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน การพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมที่ดิน และความรู้เรื่องแผนที่

เข้าระบบ

เข้าระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่และสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

Register

ลงทะเบียนคำขอ สำหรับช่างรังวัดกรมที่ดิน

สำหรับช่างรังวัดกรมที่ดิน ที่ยังไม่มี User & Password

Register