งานรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
(RTK GNSS Network)
Department Of Land
Login

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Download ความรู้เกี่ยวกับระบบดาวเทียมบอกตำแหน่ง และ RTK GNSS Network รวมทั้งคำอธิบายระเบียบ ปี พ.ศ. 2558 ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 6 การรังวัดออกโฉนด การ Export จาก Trimble TSC2 ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสต์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน การพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมที่ดิน และความรู้เรื่องแผนที่ การใช้ LandGNSS เพื่อนำเข้าข้อมูลและค้นหาข้อมูล (Upload-Download) VTR แนะนำ RTK NETWORK โปรแกรมดูข้อมูลการรังวัด RTK จากเครื่อง CHC i80 (LS Review) คู่มือการใช้งานเครื่องควบคุมรุ่น LT500 คู่มือการจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ สำหรับรุ่น LT500 คู่มือการใช้งานเครื่องควบคุมรุ่น HCE300 คู่มือการนำเข้าข้อมูล LandGNSS คู่มือการลงระวางแผนที่ดิจิทัล V1.0 ขั้นตอนการอนุมัติ Username&Password ของเจ้าพนักงานที่ดินให้ช่างรังวัดเอกชน คู่มือการรังวัด RTK Network กรณีไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต อัปเดต DOLCAD 1.0.6.0 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดทำแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) พ.ศ. ๒๕๖๒

เข้าระบบ

เข้าระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่และสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

Register

ลงทะเบียนคำขอ สำหรับช่างรังวัดกรมที่ดิน

สำหรับช่างรังวัดกรมที่ดิน ที่ยังไม่มี User & Password

Register