งานรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
(RTK GNSS Network)
Department Of Land
Login

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Download ความรู้เกี่ยวกับระบบดาวเทียมบอกตำแหน่ง และ RTK GNSS Network รวมทั้งคำอธิบายระเบียบ ปี พ.ศ. 2558 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย พ.ศ.2558 ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 6 การรังวัดออกโฉนด การ Export จาก Trimble TSC2 ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสต์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน การพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมที่ดิน และความรู้เรื่องแผนที่ การใช้ LandGNSS เพื่อนำเข้าข้อมูลและค้นหาข้อมูล (Upload-Download) VTR แนะนำ RTK NETWORK โปรแกรมดูข้อมูลการรังวัด RTK จากเครื่อง CHC i80 (LS Review) คู่มือการใช้งานเครื่องควบคุมรุ่น LT500 คู่มือการจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ สำหรับรุ่น LT500 คู่มือการใช้งานเครื่องควบคุมรุ่น HCE300 คู่มือการนำเข้าข้อมูล LandGNSS คู่มือการลงระวางแผนที่ดิจิทัล V1.0

เข้าระบบ

เข้าระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่และสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

Register

ลงทะเบียนคำขอ สำหรับช่างรังวัดกรมที่ดิน

สำหรับช่างรังวัดกรมที่ดิน ที่ยังไม่มี User & Password

Register